Informacja o warunkach użytkowania węży i przewodów do cystern oraz węży do gazu LPG

1. Wstęp
 
Niniejszy informator dotyczy:
 
- węży gumowych zgodnych z PN-EN 1761 do cystern samochodowych dostarczających paliwa
 
- węży gumowych zgodnych z PN-EN 1762 do gazu płynnego węglowodorowego LPG (w stanie ciekłym lub gazowym) i gazu naturalnego.
 
2. Zastosowanie
 
- Węże zgodne z PN-EN 1761 przeznaczone są do napełniania i rozładunku cystern samochodowych ciekłymi paliwami węglowodorowymi przy max.ciśnieniu roboczym 10 bar (1 MPa), w zakresie temperatur -30 +70 C, do stosowania z paliwami węglowodorowymi, w których ułamek objętościowy węglowodorów aromatycznych jest nie większy niż 50% i zawartość związków zawierających tlen nie jest większa niż 15%.
Niniejszych węży nie stosuje się jako węży i przewodów do LPG do układów paliwowych w lotnictwie, jako węży i przewodów stosowanych w dystrybutorach paliw i na okrętach.
 
- Węże do gazu płynnego wg PN-EN 1762 przeznaczone są do przesyłania płynnego gazu węglowodorowego (LPG) w stanie ciekłym lub gazowym i gazu ziemnego przy max. ciśnieniu roboczym 25 bar (2,5 Mpa) w zakresie temperatur -30 +70 C.
 
3. Przedmiot informacji
Przedmiotem informacji jest określenie sposobu składowania, czasu składowania, terminów testowania, zasad dotyczących użytkowania węży i przewodów.
 
4. Składowanie i transport
Przy składowaniu i transporcie węży i przewodów należy przestrzegać następujących zasad:
- węże mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu
- w czasie transportu węże powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym, trwałym odkształceniem, przed substancjami szkodliwie działającymi na gumę
- składować na regałach najlepiej wzdłużnie wyprostowane lub gdy nie jest to możliwe w kręgach o min.średnicy równej 10-krotnej średnicy wewnętrznej węża
- węże o średnicy powyżej 76 mm nie powinny być zwijane do magazynowania
- węże ze złączkami (przewody) powinny być składowane tak, aby złączki nie opierały się na przylegających wężach i przez to powodowały ich spłaszczenie
- powinny być przechowywane w warunkach zabezpieczających je przed bezpośrednim i pośrednim działaniem promieni słonecznych, w chłodnym, suchym i ciemnym pomieszczeniu magazynowym
- temperatura w pomieszczeniach magazynowych przeznaczonych do składowania węży powinna wynosić od 5 do 25 C
- zaleca się aby czas magazynowania nie przekraczał 2 lata od daty produkcji
- węże należy wyposażyć w złączki (wymiary złączek powinny być kompatybilne z wymiarami węża).
 
5. Dopuszczalny czas składowania
Po upływie czasu składowania wynoszącego 2 lata od daty produkcji lub ostatniego badania, węże i przewody muszą być przebadane przed użyciem wg wszystkich wymagań zawartych w odpowiednich normach.
 
6. Zasady użytkowania
Podaje się dwa sposoby mocowania końcówek dla węży do cystern samochodowych oraz do gazu LPG.
 
Pierwszy sposób wymagany jest do uzyskania porzewodów, dla których rezystancja między końcówkami mierzona zgodnie z EN ISO 8031 jest nie większa niż 1 x 10 2 Ώ/długość przewodu.
W tym przypadku podczas mocowania końcówek do węży, linki miedziane powinny być zgięte do otworu węża, umieszczone między warstwą wewnętrzną a zakończeniem końcówki i wsunięte do otworu na około 1/3 długości zakończenia końcówki.
 
Drugi sposób wymagany jest do uzyskania przewodów, dla których rezystancja mierzona między końcówkami zgodnie z EN ISO 8031 jest nie większa niż 1x106 Ώ/długość przewodu.
W tym przypadku należy zapewnić odpowiednie połączenie pomiędzy zakończeniem końcówek a warstwą wewnętrzną i zewnętrzną węża.
 
Przemyć wąż z zabrudzeń mogących stanowić izolację połączeń.
 
Sposób przyłączenia złączki powinien być taki, aby przewód (wąż ze złączkami):
- wytrzymywał bez przecieku lub wysunięcia się złączki na zewnątrz węża (badanie ciśnienia próbnego)
- nie posiadał żadnych widocznych nacięć i żadnych uszkodzeń zarówno warstwy wewnętrznej jak i zewnętrznej węża
- zachować min. promień zgięcia równy 6 x średnicy wewnętrznej węża.
 
W/w badanie należy wykonać na każdym przewodzie. Pozytywny wynik badania stanowi podstawę do zastosowania przewodu w instalacji.
 
Pracujące przewody powinny być okresowo sprawdzane pod kątem spełnienia wymagań zawartych w p. 6 instrukcji.
 
Jeżeli ustawowo nie jest określona częstotliwość sprawdzania, wtedy użytkownik powinien ustanowić najmniejszą częstotliwość, biorąc pod uwagę warunki pracy. Częstotliwość przeprowadzania badań powinna wynosić 6 miesięcy lecz nie powinna być dłuższa niż rok.
 
FAGUMIT zapewnia niezawodną pracę przewodów przez 18 miesięcy, przy przestrzeganiu przez użytkownika warunków objętych niniejszą informacją.