Kontakt

Dane kontaktowe

FABRYKA WĘŻY GUMOWYCH I TWORZYW SZTUCZNYCH „FAGUMIT” Sp. z o. o.

NIP: 637-01-22-336 | Regon: 271899683
KRS: 0000166340, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 377.000,00 PLN


ul.1-go Maja 100
32-340 Wolbrom

Telefon: +48 32 647 29 29
Fax: +48 32 647 29 39


Dział marketingu i sprzedaży

tel. +48 32 647 26 36
tel. +48 32 647 29 29 wew. 230 i 231
tel./fax +48 32 647 26 26
e-mail: handel@fagumit.com.pl
tel./fax +48 32 647 26 16
tel. +48 32 647 29 29 wew. 229
e-mail: export@fagumit.com.pl
e-mail: marketing@fagumit.com.pl

 

 


Dział zaopatrzenia

tel./fax +48 32 64 64 787
tel. +48 32 647 29 29 wew. 233

e-mail zaopatrzenie@fagumit.com.pl

Formularz kontaktowy

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Administratorem danych osobowych jest FAGUMIT sp. z o.o. z siedzibą w Wolbromiu, przy ul. 1-go Maja 100;

2. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie zgłoszone za pomocą formularza kontaktowego.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest także prawnie uzasadniony interes administratora danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze i prawne w stosunku do administratora;
5. Dane osobowe nie będą udostępniane poza państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
6. Dane osobowe udostępnione w ramach formularza kontaktowego będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji oraz dodatkowo przez okres przedawnienia roszczeń, tj. przez okres 3 lat w stosunku do roszczeń okresowych oraz związanych z działalnością gospodarczą, a w pozostałych przypadkach przez 6 lat, przy czym okresy te upływają z końcem roku kalendarzowego. Okresy te mogą ulec skróceniu lub wydłużeniu, jeżeli przepisy szczególne przewidują inny termin przedawnienia roszczeń w konkretnym przypadku. Nadto dane osobowe mogą być przetwarzane również po upływie okresów przewidzianych powyżej, jeżeli zajdzie potrzeba dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych - jednak nie dłużej niż do zakończenia prowadzonych postępowań, w których dane są wykorzystywane;
7. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do udostępnionych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych celem realizacji kontaktu w związku ze skorzystaniem przeze mnie z formularza kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.
logo