Informacja o warunkach użytkowania węży do pary

1.Wstęp.
Niniejszy informator dotyczy węży tłocznych i ssawnych do pary produkowanych
w F.W.G.i Tw.Szt."FAGUMIT" w Wolbromiu.

 
2.Przedmiot informacji.
Przedmiotem informacji jest określenie sposobu składowania, czasu składowania, terminów
testowania, zasad dotyczących użytkowania węży i przewodów.

 
3.Składowanie.
Przy składowaniu i transporcie węży i przewodów należy przestrzegać następujących zasad:
- składować w pomieszczeniach wietrzonych w umiarkowany sposób, oddzielnie od materiałów,
które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na jakość wyrobów np. pary rozpuszczalników;
- składować na suchym podłożu;
- składowanie na wolnym powietrzu bez ochrony przed czynnikami atmosferycznymi jest
niedopuszczalne;
- wnętrze węża należy chronić przed zabrudzeniem (jeżeli to konieczne, zabezpieczyć na
końcówkach);
- jeżeli to możliwe, należy składować bez naprężeń i wyboczeń;
- składowanie w kręgach jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy promień zgięcia nie przekracza
10-krotnej wartości średnicy wewnętrznej węża (np.dla fi 25mm, promień zgięcia min.250mm);
- składować wyroby w pozycji poziomej. Składowanie zawieszonych wyrobów jest dopuszczalne
pod warunkiem uzyskania pewności, że nie występują żadne wyboczenia ani odkształcenia
trwałe;
- elementy armatury nie powinny tworzyć dodatkowego obciążenia węży;
- wysokość stosów przechowywanych przewodów powinna być taka, aby przewody leżące niżej
nie odkształcały się trwale;
- elementy armatury nie mogąa naciskać ani uciskać węża;
- gdy jest to konieczne, używane przewody należy czyścić przed składowaniem;
- należy dążyć do tego, aby w pomieszczeniach magazynowych była temperatura od 5 do 25oC.
Temperatura ponad 30oC i poniżej – 30oC mają być unikane;
- węże i przewody nie mogą być składowane w pobliżu źródeł ciepła.
W niekorzystnych warunkach składowania jakośc węża i przewodów może się tak pogorszyć, że
przewidziane dane robocze nie mogą być wykorzystywane z odpowiednim bezpieczeństwem ,
albo też żywotność wyrobów może zostać skrócona.

 
4.Dopuszczalny czas składowania.
Po upływie czasu składowania wynoszącego 2 lata od daty produkcji lub ostatniego badania, węże
i przewody muszą być przebadane przed użyciem wg wszystkich wymagań zawartych w
odpowiednich normach.

 
5.Terminy testowania.
Użytkownik jest zobowiązany ustalić termin testowania uwzględniając uwarunkowania zakładowe. Termin ten nie może być rzadszy niż co ½ roku. Jeżeli przewód jest używany w trudnych warunkach, nie zaleca się dłuższego okresu niż 1 miesiąc.
To samo obowiązuje dla przewodów narażonych na częste zmiany temperatury i/lub ciśnienia.

 
6.Czynniki wpływające na żywotność.
Na żywotność węży w szczególności posiadają niekorzystny wpływ poniższe czynniki:
- częste zmiany ciśnienia i temperatury;
- przegrzana para;
- częste tworzenie kondensacji;
- próżnia;
- obciążenia węża poprzez naprzemienne zginanie.

 
7.Zasady użytkowania.
Przy użytkowaniu przewodów wykonanych z węży należy przestrzegać następujących zasad:
- przewody należy tak łączyć, aby nie były przekręcone w kierunku wzdłużnym;
- przewody należy tak dobierać, aby unikać niepotrzebnych (nadmiernych) długości;
- należy je układać bez wyboczeń;
- minimalny promień zgięcia (6 x średnica wewnętrzna węża) nie może być przekroczony, w
sytuacji kiedy jest to konieczne należy stosować odpowiednie zabezpieczenia przewodów;
- przewody należy chronić przed wpływami zewnętrznymi o charakterze chemicznym,
mechanicznym i termicznym (np.należy przewidzieć mostki do przejeżdżanianad wężami,
przewodów nie wolno przeciągać po ziemi i ostrych krawędziach);
- po każdorazowym użyciu przewody należy odkładać we właściwym porządku i czyścić gdy to
jest wymagane;
- na nie używanych przewodach należy przeprowadzić okresowe badania, gdy dopuszczalny czas
składowania jest przekroczony;
- po upływie terminu badania dalsze użycie nie jest dozwolone;
- uszkodzone przewody należy usunąć z użytkowania oraz poprzez cięcie sprawić, że nie będzie
można ich użyć.