Informacja o warunkach użytkowania węży do pary

1. Wstęp
Niniejszy informator dotyczy węży tłocznych i ssawnych do pary produkowanych w F.W.G.i Tw.Szt."FAGUMIT" w Wolbromiu.
 
2. Przedmiot informacji
Przedmiotem informacji jest określenie sposobu składowania, czasu składowania, terminów testowania, zasad dotyczących użytkowania węży i przewodów.
 
3. Składowanie
Przy składowaniu i transporcie węży i przewodów należy przestrzegać następujących zasad:
- składować w pomieszczeniach wietrzonych w umiarkowany sposób, oddzielnie od materiałów, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na jakość wyrobów np. pary rozpuszczalników
- składować na suchym podłożu
- składowanie na wolnym powietrzu bez ochrony przed czynnikami atmosferycznymi jest niedopuszczalne
- wnętrze węża należy chronić przed zabrudzeniem (jeżeli to konieczne, zabezpieczyć na końcówkach)
- jeżeli to możliwe, należy składować bez naprężeń i wyboczeń
- składowanie w kręgach jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy promień zgięcia nie przekracza 10-krotnej wartości średnicy wewnętrznej węża (np.dla fi 25mm, promień zgięcia min. 250mm)
- składować wyroby w pozycji poziomej. Składowanie zawieszonych wyrobów jest dopuszczalne pod warunkiem uzyskania pewności, że nie występują żadne wyboczenia ani odkształcenia trwałe
- elementy armatury nie powinny tworzyć dodatkowego obciążenia węży
- wysokość stosów przechowywanych przewodów powinna być taka, aby przewody leżące niżej nie odkształcały się trwale
- elementy armatury nie mogąa naciskać ani uciskać węża
- gdy jest to konieczne, używane przewody należy czyścić przed składowaniem
- należy dążyć do tego, aby w pomieszczeniach magazynowych była temperatura od 5 do 25 C.
Temperatura ponad 30 C i poniżej –30 C powinny być unikane
- węże i przewody nie mogą być składowane w pobliżu źródeł ciepła.
 
W niekorzystnych warunkach składowania jakośc węża i przewodów może się tak pogorszyć, że przewidziane dane robocze nie mogą być wykorzystywane z odpowiednim bezpieczeństwem, albo też żywotność wyrobów może zostać skrócona.
 
4. Dopuszczalny czas składowania
Po upływie czasu składowania wynoszącego 2 lata od daty produkcji lub ostatniego badania, węże i przewody muszą być przebadane przed użyciem wg wszystkich wymagań zawartych w odpowiednich normach.
 
5. Terminy testowania
Użytkownik jest zobowiązany ustalić termin testowania uwzględniając uwarunkowania zakładowe. Termin ten nie może być rzadszy niż co ½ roku. Jeżeli przewód jest używany w trudnych warunkach, nie zaleca się dłuższego okresu niż 1 miesiąc.
To samo obowiązuje dla przewodów narażonych na częste zmiany temperatury i/lub ciśnienia.
 
6. Czynniki wpływające na żywotność
Na żywotność węży w szczególności posiadają niekorzystny wpływ poniższe czynniki:
- częste zmiany ciśnienia i temperatury
- przegrzana para
- częste tworzenie kondensacji
- próżnia
- obciążenia węża poprzez naprzemienne zginanie.
 
7. Zasady użytkowania
Przy użytkowaniu przewodów wykonanych z węży należy przestrzegać następujących zasad:
- przewody należy tak łączyć, aby nie były przekręcone w kierunku wzdłużnym
- przewody należy tak dobierać, aby unikać niepotrzebnych (nadmiernych) długości
- należy je układać bez wyboczeń
- minimalny promień zgięcia (6 x średnica wewnętrzna węża) nie może być przekroczony, w sytuacji kiedy jest to konieczne należy stosować odpowiednie zabezpieczenia przewodów
- przewody należy chronić przed wpływami zewnętrznymi o charakterze chemicznym, mechanicznym i termicznym (np.należy przewidzieć mostki do przejeżdżanianad wężami, przewodów nie wolno przeciągać po ziemi i ostrych krawędziach)
- po każdorazowym użyciu przewody należy odkładać we właściwym porządku i czyścić gdy to jest wymagane
- na nie używanych przewodach należy przeprowadzić okresowe badania, gdy dopuszczalny czas składowania jest przekroczony
- po upływie terminu badania dalsze użycie nie jest dozwolone
- uszkodzone przewody należy usunąć z użytkowania oraz poprzez cięcie sprawić, że nie będzie można ich użyć.