Informacja o warunkach użytkowania węży

1. Wstęp
 
Niniejszy informator dotyczy węży tłocznych i ssawnych średniociśnieniowych.
 
 
2. Przedmiot informacji
 
Przedmiotem informacji jest opis sposobu użytkowania węży średniociśnieniowych.
 
 
3. Przeznaczenie
 
Przedmiotem informacji jest opis sposobu użytkowania węży średniociśnieniowych do 4,0 MPa i podciśnieniu do 0,08 MPa (w przypadku węży ssawnych).
 
Tabela poniżej przedstawia rodzaje węży i ich maksymalną temperaturę pracy. 
 
Lp.
 Przeznaczenie węży
Max.temperatura pracy oC
1
Węże tłoczne do wody
100
2
Węże tłoczne do gorącej wody
120
3
Węże tłoczne do benzyny i olejów
60
4
Węże tłoczne do kwasów i zasad
60
5
Węże tłoczne do stężonych kwasów i zasad
65
6
Węże tłoczne do paliw
100
7
Węże tłoczne do sprężonego powietrza
70
8
Węże tłoczne do tlenu
70
9
Węże tłoczne do acetylenu
70
10
Węże tłoczne do propan-butanu
70
11
Węże tłoczne do spręż.powietrza, azotu, argonu, CO2
70
12
Węże tłoczne do środków ochrony roślin
60
13
Węże tłoczne do oprysków rolniczych
60
14
Węże tłoczne do tynkowania
60
15
Węże tłoczne do piaskowania
60
16
Węże tłoczne do powietrznych układów hamulcowych
93
17
Węże hamulcowe taboru kolejowego
70
18
Węże ogrzewcze taboru kolejowego
140
19
Węże do gaśnic
60
20
Węże tłoczne do wody w otulinie z włókna żaroodpornego
100
21
Węże gofrowane układu ogrzewczego pojazdów(dmuchawy)
90
22
Węże ssawne do wody
70
23
Węże ssawne do kwasów i zasad
60
24
Węże ssawne do stężonych kwasów i zasad
65
25
Węże ssawne do benzyny i olejów
60
26
Węże ssawne do fekalii
60
27
Węże ssawne do urządzeń IWO
60
28
Węże do LPG klasa 2
125
29
Węże do układów chłodzenia
125
30
Węże ssawno-tłoczne do mas asfaltowych
150
31
Węże do sprężonego powietrza (dmuchawy)
80
32
Węże ssawno-tłoczne do przesyłania materiałów ściernych
60
33
Węże do przetaczania paliw w lotnictwie
65
34
Węże dozujące paliwa
55
35
Węże z PCV bez wzmocnienia do wody, kwasów i zasad, benzyny i olejów
50
36
Węże z PCV ze wzmocnieniem do wody, kwasów i zasad, benzyny i olejów
50
37
Węże z PCV do sprężonego powietrza i gazów
50
38
Węże z PCV do zraszania
50
39
Węże z PCV do gaśnic
60

Ad. 4 i 23
Węże mogą być stosowane do:
- kwasu azotowego o stężeniu do 5%, kwasu solnego o stężeniu do 20%, kwasu siarkowego o stężeniu do 50%
- w dowolnych stężeniach do: kwasu octowego, wodnego roztworu wodorotlenku sodowego, wodnego roztworu amoniaku.
 
Ad. 5 i 24
Węże mogą być stosowane do:
- kwasu solnego o stężeniu do 36%, kwasu azotowego o stężeniu do 20%, kwasu siarkowego o stężeniu do 80%
- w dowolnych stężeniach do: kwasu octowego, wodnego roztworu wodorotlenku sodowego, wodnego roztworu amoniaku.
 
Węże gumowe należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ciśnieniem roboczym wyszczególnionym w trwałym znakowaniu węży.
Stosowanie węży do przepływu dowolnych mediów i stosowanie innych ciśnień i temperatury pracy jest niezalecane.
 
4. Użytkowanie
 
Podczas użytkowania węży i przewodów należy przestrzegać następujących zasad:
 
- należy je tak łączyć, aby nie były przekręcone w kierunku wzdłużnym
- należy chronić przed wpływem czynników zewnętrznych (np. należy przewidzieć mostki do przejeżdżania nad wężami), przewodów nie powinno się przeciągać po ostrych krawędziach
- po każdorazowym użyciu należy je odkładać we właściwym porządku
- uszkodzone przewody należy usunąć z użytkowania oraz poprzez cięcie sprawić, że nie będzie możliwe ich użycie.
 
Węże należy składować zwinięte w zwoje w sposób zabezpieczający wąż przed zginaniem i ułożone w stosy lub rozwinęte na całą długość.
Wysokość stosu nie powinna przekraczać 1 m. Wskazane jest składowanie węży na podestach drewnianych.
 
Zaleca się utrzymywanie temperatury w pomieszczeniach magazynowych od +5 C do +25 C.
Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu magazynowym powinna wynosić 60 +20%.
Należy zwracać uwagę, aby nie następowała kondensacja pary wodnej na powierzchniach wyrobów gumowych.
 
Bezpośrednie nasłonecznienie i silne światło elektryczne wpływa szkodliwie na gumę. Z tego względu w pomieszczeniach magazynowych, w których przechowywane są węże gumowe nie opakowane lub w opakowaniach przeźroczystych, szyby okienne powinny być pokryte powłoką ochronną w barwach od czerwonej do żółtej.
 
Węże gumowe nie powinny się stykać z substancjami szkodliwymi, a w szczególności z rozpuszczalnikami organicznymi, olejami, paliwami, smarami. W przypadku stykania się wyrobów wykonywanych z różnych mieszanek gumowych w czasie ich składowania, może zachodzić migracja niektórych składników. Z tego względu zaleca się oddzielne składowanie węży wykonywanych z mieszanek o różnych recepturach lub izolowanie ich za pomocą opakowań. Dotyczy to szczególnie wyrobów o różnych kolorach.
 
Zakurzone lub zabrudzone węże należy czyścić np.czystą wodą z mydłem, roztworem wodnym gliceryny, 1,5% roztworem kwaśnego węglanu sodu.
Do mycia węży gumowych nie należy stosować organicznych substancji, powodujących pęcznienie i rozpuszczanie gumy, takich jak destylaty ropy naftowej, trójchloroetylen, czterochlorek węgla.