Informacja o warunkach użytkowania pożarniczych węży ssawnych

1. Wstęp
 
Niniejszy informator dotyczy pożarniczych węży ssawnych gumowych produkowanych przez FAGUMIT w Wolbromiu.
 
2. Przedmiot informacji
Przedmiotem informacji jest określenie sposobu składowania, zasad dotyczących użytkowania węży.
 
3. Składowanie
Przy składowaniu należy przestrzegać następujących zasad:
- składować w pomieszczeniach wietrzonych w umiarkowany sposób, oddzielnie od materiałów, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na jakość wyrobów np. pary rozpuszczalników, oleje, smary
- składować na suchym podłożu
- składowanie na wolnym powietrzu bez ochrony przed czynnikami atmosferycznymi jest niedopuszczalne
- wnętrze węża należy chronić przed zabrudzeniem (jeżeli to konieczne, zabezpieczyć na końcówkach)
- jeżeli to możliwe, należy składować bez naprężeń i wyboczeń
- składować wyroby w pozycji poziomej, na podestach
- elementy armatury nie powinny tworzyć dodatkowego obciążenia węży
- wysokość stosów przechowywanych przewodów powinna być taka, aby przewody leżące niżej nie odkształcały się trwale
- elementy armatury nie mogą naciskać ani uciskać węża
- gdy jest to konieczne, używane przewody należy czyścić przed składowaniem
- należy dążyć do tego, aby w pomieszczeniach magazynowych była temperatura od 5 do 25 C.
Temperatura ponad 30 C i poniżej –30 C powinny być unikane.
 
W niekorzystnych warunkach składowania jakość węża i przewodów może się tak pogorszyć, że przewidziane dane robocze nie mogą być wykorzystywane z odpowiednim bezpieczeństwem, albo też żywotność wyrobów może zostać skrócona.
 
4. Zasady użytkowania
Pożarnicze węże ssawne gumowe przeznaczone są do ssania i tłoczenia wody lub wodnych roztworów środków gaśniczych o podciśnieniu do 0,063 Mpa. Stosowane mogą być jako przewody między zbiornikiem a pompą wodną przez jednostki straży pożarnej. Temperatura pracy od -30 C.
 
Węże użytkować zachowując minimalny promień gięcia odpowiednio dla:
 
ø 52 500mm
 
ø 75 800mm
 
ø 110 1200mm
 
Po każdorazowym użyciu węże należy umyć, wysuszyć i składować zgodnie z pkt. 3.
 
Węży nie wolno przeciągać po ziemi i ostrych krawędziach.
Uszkodzonych węży nie naprawiać tylko wymienić na nowe.