Informacja o warunkach użytkowania pożarniczych węży ssawnych

1.Wstęp.

Niniejszy informator dotyczy pożarniczych węży ssawnych gumowych produkowanych

w F.W.G.i Tw.Szt."FAGUMIT" w Wolbromiu.


 

2.Przedmiot informacji.

Przedmiotem informacji jest określenie sposobu składowania, zasad dotyczących użytkowania węży.


 

3.Składowanie.

Przy składowaniu należy przestrzegać następujących zasad:

- składować w pomieszczeniach wietrzonych w umiarkowany sposób, oddzielnie od materiałów, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na jakość wyrobów np. pary rozpuszczalników, oleje, smary;

- składować na suchym podłożu;

- składowanie na wolnym powietrzu bez ochrony przed czynnikami atmosferycznymi jest

niedopuszczalne;

- wnętrze węża należy chronić przed zabrudzeniem (jeżeli to konieczne, zabezpieczyć na końcówkach);

- jeżeli to możliwe, należy składować bez naprężeń i wyboczeń;

- składować wyroby w pozycji poziomej, na podestach;

- elementy armatury nie powinny tworzyć dodatkowego obciążenia węży;

- wysokość stosów przechowywanych przewodów powinna być taka, aby przewody leżące niżej

nie odkształcały się trwale;

- elementy armatury nie mogą naciskać ani uciskać węża;

- gdy jest to konieczne, używane przewody należy czyścić przed składowaniem;

- należy dążyć do tego, aby w pomieszczeniach magazynowych była temperatura od 5 do 25oC.

Temperatura ponad 30oC i poniżej – 30oC mają być unikane;
 

W niekorzystnych warunkach składowania jakość węża i przewodów może się tak pogorszyć, że przewidziane dane robocze nie mogą być wykorzystywane z odpowiednim bezpieczeństwem, albo też żywotność wyrobów może zostać skrócona.

 

 

4.Zasady użytkowania.

Pożarnicze węże ssawne gumowe przeznaczone są do ssania i tłoczenia wody lub wodnych roztworów środków gaśniczych o podciśnieniu do 0,063 Mpa. Stosowane mogą być jako przewody między zbiornikiem a pompą wodną przez jednostki straży pożarnej. Temperatura pracy od -30oC.

 

Węże uzytkować zachowując minimalny promień gięcia odpowiednio dla:


 

ø 52 500mm

ø 75 800mm

ø 110 1200mm

 

Po każdorazowym użyciu węże należy umyć, wysuszyć i składować zgodnie z pkt.3.

Węży nie wolno przeciągać po ziemi i ostrych krawędziach.

Uszkodzonych węży nie naprawiać tylko wymienić na nowe.